Πως δουλεύουμε

Ο τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής των εργαστηρίων αντανακλά τη θεωρητική προσέγγιση την οποία χρησιμοποιούμε και στη δουλειά μας. Τα βασικά εργαλεία μας είναι το παιδικό παιχνίδι, η βιωματική διαδικασία και μάθηση καθώς και ο αναστοχασμός, έχοντας ως γενικό άξονα το συστημικό τρόπο σκέψης.

Το Παιδικό Παιχνίδι

Το παιδικό παιχνίδι είναι από τους πιο άμεσους και βασικούς τρόπους που τα παιδιά κατανοούν, ενσωματώνουν και επικοινωνούν τις νέες πληροφορίες του περιβάλλοντός τους. 

Το παιχνίδι από μόνο του αποτελεί ένα βίωμα , ένα ασφαλές και ελκυστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί έχει τη δυνατότητα να ακούσει αλλά φυσικά και να ακουστεί.

Η καθοριστική επιρροή του παιχνιδιού στη διαδικασία της μάθησης έχει άλλωστε μελετηθεί εκτενώς, αναδικνύοντας τη σημασία του στην αναπτυξιακή διαδικασία καθώς εμπλέκει ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών, κινητικών, νοητικών και κοινωνικών.

 

Το Βίωμα 

Βίωμα είναι μία  προσωπική εμπειρία που προκαλεί συγκίνηση ενώ ταυτόχρονα παρέχει και μία σημαντική γνώση ,τη λεγόμενη βιωματική γνώση.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τις αισθήσεις μας και τα συναισθήματα μας, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις ανακαλύπτουμε ευκολότερα πως αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τον τρόπο που σχετιζόμαστε. 

Το βίωμα είναι ένα πρώτο βήμα, ώστε κάποιος μετέπειτα να μπορέσει να λεκτικοποιήσει και να επεξεργαστεί αυτό που έζησε. Στην πορεία μέσω της συζήτησης ακούει τα βιώματα των υπόλοιπων μελών της ομάδας, δημιουργώντας έτσι μία πιο διευρυμένη οπτική για το εκάστοτε θέμα. Επομένως, το βιωματικό στοιχείο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την συζήτηση που προηγείται ή έπεται αυτού. Ειδάλλως χωρίς την επεξεργασία στο πλαίσιο της ομάδας, είναι άνευ νοήματος.

Ο Αναστοχασμός

Ο αναστοχασμός ειναι μια διαλεκτική διαδικασία κατα την οποία γινόμαστε οι ίδιοι, οι συμπεριφορές, οι σκέψεις και οι ιδέες μας αντικείμενο επεξεργασίας. Ουσιαστικά αποτελεί τη διεργασία μέσα από την οποία τα άτομα μπορούν να ενσωματώσουν το σύνολο των βιωμάτων και των πληροφοριών που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή.

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ομάδων ο αναστοχασμός έχει τη μορφή συζήτησης με σκοπό την νοηματοδότηση της εμπειρίας, του βιώματος και την κατανόηση αυτής. Την ίδια στιγμή αναδύονται ερωτήματα για επεξεργασία από την ομάδα, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Επιπλέον ο ομαδικός αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση επί της διαδικασίας αποτελεί για εμάς συνεχή πηγή έμπνευσης. Ενισχύει την  κατανόηση των αιτημάτων που τα μέλη φέρνουν στην ομάδα, και προωθεί την ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, αυξάνοντας το αίσθημα του ανήκειν.

Ο Συστημικός Τρόπος Σκέψης

Ο τρόπος δουλειάς μας βασίζεται στη κεντρική μας πεποίθηση ότι μία συμπεριφορά δεν μπορεί να απομονωθεί από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζεται. Αντιθέτως είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό. Το εκάστοτε πλαίσιο αποτελείται από τα διαφορετικά συστήματα ανθρώπων που περιβάλλουν το άτομο το οποίο από μικρή ηλικία μαθαίνει το κόσμο μέσα από αυτά. Άλλωστε, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους διαμορφώνεται σταδιακά και η έννοια του εαυτού

Η συστημική σκοπιά αντιμετωπίζει τα άτομα αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις  με έναν κυκλικό τρόπο σκέψης. Επιπλέον θεωρεί ότι οι σκέψεις μας και οι αντιδράσεις μας σε οποιαδήποτε συνθήκη δεν αποτελούν μονόδρομο, αλλά μία επιλογή από ένα εύρος δυνατοτήτων.